fbpx

Postępowanie przed sądem I instancji – skarga do WSA

Skarga na decyzje administracyjne przysługuje decyzjom, które chcemy zakwestionować ze względu na ich zgodność z prawem wydanych przez organ administracji publicznej drugiej instancji. Jej wniesienie jest możliwe tylko i wyłącznie po wyczerpaniu środków zaskarżenia, gdy stronie nie przysługuje możliwość zaskarżenia decyzji lub postanowienia przez wniesienie; odwołania, zażalenia, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego możemy:

 • decyzje
 • postanowienia kończące postępowanie, na które służy zażalenie,
 • postanowienia kończące sprawę co do istoty, na które służy zażalenie,
 • postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, na które służy zażalenie,
 • pisemne interpretacje prawa podatkowego,
 • akty prawa miejscowego,
 • bezczynne, czynne bądź przewlekłe prowadzenia postępowania przez organ administracji publicznej,

Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka, są zwolnieni z możliwości wniesienia skargi tylko po wcześniejszym wyczerpaniu środków zaskarżenia.

Zgodnie z art.50 § PPSA uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, tak samo podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Aby skarga czyniła zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym powinna zawierać;

 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,
 • oznaczenia organu, którego działania, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania skarga dotyczy,
 • określenia naruszenia praw lub interesu prawnego,

W skardze można również zawrzeć dodatkowe wnioski, np. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnictwa czy o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu.

Skarga powinna również czynić zadość warunkom pisma procesowego, czyli powinna zawierać oznaczenie sądu, oznaczenie rodzaju pisma,  przedstawicieli ustawowych czy pełnomocników. Ważnym elementem jest zawarcie miejsca zamieszkania stron oraz odpisy skargi do doręczenia jej innym stronom postępowania.

Terminem na wniesienie skargi do WSA jest 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu administracji publicznej na wezwanie do zaniechania naruszeń prawa, lub 60 dni od dnia wniesienia wezwania do zaniechania naruszeń, jeśli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie decyzji.

Kiedy wojewódzki sąd administracyjni może odrzucić skargę?

WSA może odrzucić skargę, wydając postanowienie na które przysługiwać będzie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadkach gdy:

 • sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego,
 • skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia,
 • nie zostały uzupełnione w terminie braki formalne skargi,
 • bądź, gdy skarga ta została prawomocnie osądzona.

Wojewódzki sąd administracyjny może uznać, że zaskarżony akt lub czynność narusza prawo. Wtedy wydaje wyrok, uwzględniający skargę.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu