fbpx

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skarga kasacyjna to ostateczny środek odwoławczy od wyroków i postanowień kończących sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Jest czwartym, a więc ostatnim etapem prowadzenia postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Skarga kasacyjna jest wnoszona za pośrednictwem WSA, który wydał zaskarżany wyrok lub postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga ta, nie przysługuje natomiast od wydawanych postanowień o:

  • o odrzuceniu skargi do WSA wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia,
  • o odrzuceniu skargi do WSA, na wskutek nie uzupełnienia braków formalnych w terminie,
  • o odrzuceniu skargi do WSA, na wskutek nie uiszczenia opłaty sądowej,
  • o umorzeniu postępowania przed WSA, w związku ze skutecznym cofnięciem skargi, śmiercią strony, bezprzedmiotowością dalszego prowadzenia postępowania.

Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, natomiast wnieść ją może:

  1. strona (osoba która wniosła skargę do WSA, czyli skarżący, lub organ administracji publicznej, którego czynność, bezczynność, przewlekłość jest przedmiotem skargi)
  2. prokurator
  3. Rzecznik Praw Obywatelskich/Dziecka
  4. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Mogą oni wnieść skargę, po wcześniejszym doręczeniu odpisu zaskarżanego orzeczenia z uzasadnieniem.

Skargę kasacyjną można oprzeć na podstawie:

  • naruszenia prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy,

Wymagania dotyczące skargi kasacyjnej, są ściśle zawarte w art 176 §1. mówiące o tym że skarga powinna zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenia podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia, wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Termin na wniesienie skargi kasacyjnej wynosi 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Rozpoznanie skargi następuje na rozprawie w składzie trzech sędziów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozpoznając skargę od wyroku NSA wydaje wyrok, a rozpoznając skargę od postanowienia, wydaje postanowienie.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu