fbpx

Zobowiązania

Zobowiązania są rodzajem stosunku cywilnoprawnego łączącego dłużnika z wierzycielem. Jego przedmiotem jest uprawnienie wierzyciela do żądania świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie zrealizować. Jest to nic innego, jak określone zachowanie, które może polegać na działaniu bądź zaniechaniu.

Spełnienie świadczenia może nastąpić w drodze dobrowolnej np. zapłata, zawarcie innej umowy, przymusowej – w ramach egzekucji sądowej lub w ramach samopomocy po stronie wierzyciela np. wykonanie zobowiązania na koszt dłużnika.

Na jakich warunkach powstaje zobowiązanie?
Podstawową przesłanką do spełnienia zobowiązania jest możliwość jego realizacji. Konieczne jest oznaczenie świadczenia lub przynajmniej ustalenie sposobu, w jakim zostanie ono później oznaczone.

Podział świadczeń:

  • Jednorazowe – jego treść i rozmiar został określony wyczerpująco, poprzez wskazanie zachowania dłużnika. To świadczenie może składać się z wielu czynności, a upływ czasu nie ma wpływu na to świadczenie.
  • Okresowe – polegają na powtarzaniu się, w regularnych odstępach czasu pewnych działań.
  • Ciągłe – polegają na określonym stałym zachowaniu się dłużnika przez cały czas trwania stosunku prawnego.

Podział na świadczenia podzielne jak i niepodzielne.

Istota świadczenia podzielnego została wyjaśniona w art. 379 Kodeksu Cywilnego, mogą one być spełniane częściowo, bez istotnej zmiany przedmiotu czy wartości. Gdyby jednak zaszłaby w istotny sposób zmiana przedmiotu lub jego wartości, to mielibyśmy do czynienia ze świadczeniem niepodzielnym.

Świadczenia mogą odnosić się do rzeczy oznaczonych co do tożsamości bądź gatunku. Przedmioty tych świadczeń mogą być zamienne lub niezamienne, inaczej również nazywane jako świadczenia rezultatu albo starannego działania. W tych pierwszych dłużnik zobowiązuje się zapewnić wierzycielowi przez swoje świadczenie osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Natomiast przez te drugie z nich dłużnik zobowiązuje się do prowadzenia działalności w określonym kierunku i dołożenia starań potrzebnych do tego aby osiągnąć ten cel.

Do źródeł zobowiązań należą zdarzenia prawne, których skutkiem jest powstanie stosunku zobowiązaniowego. Zobowiązania mogą powstać z takich zdarzeń jak:

  • z czynności prawnych,
  • z aktów administracyjnych,
  • z wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym,
  • z bezpodstawnego wzbogacenia bądź z innych zdarzeń, z którymi ustawa łączy skutek prawny w postaci powstania zobowiązania.

Następnie jesteśmy w stanie wyróżnić rodzaje zobowiązań:

  1. Zobowiązania solidarne może wynikać z ustawy lub czynności prawnej. Wyróżniamy przypadki solidarności wierzycieli i jest to solidarność czynna(art.367 K.C) i bierna, czyli solidarność dłużników. Ta ostatnia charakteryzuje się wielością podmiotów, czy niepodzielnością zobowiązań.
  2. Zobowiązania podzielne i niepodzielne prowadzą do powstania odrębnych stosunków obligacyjnych.

Jakie są skutki za niewykonanie zobowiązań?

W sytuacji gdy dłużnik nie wykona lub wykona ale nienależycie zobowiązanie, będzie zobowiązany do naprawienia szkody z tego powodu wynikłej, chyba że to zachowanie jest następstwem za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Nienależyte wykonanie zobowiązania może również oznaczać przekroczenie terminu na spełnienie tego świadczenia. Przekroczenie terminu dzielimy na opóźnienie bądź zwłokę. Zwłoką nazywamy kwalifikowane opóźnienie, które leży po winie dłużnika. Natomiast opóźnienie jest spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie dłużnika.

Dłużnik odpowiada za to, jak za własne działanie osób z których pomocą podjął się wykonania zobowiązania, również tych którym powierzył wykonanie zobowiązania.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu