fbpx

Klauzula informacyjna – ogólna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, NIP: 8982212178 +48 532 747 666, mail: kontakt@pfw.com.pl
 2. Jeżeli są już Państwo naszym klientem, kontrahentem lub osobą, która reprezentuje naszego klienta lub kontrahenta, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej dostarczonej Państwu przy zawarciu umowy;
 3. Jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną przez naszego klienta lub kontrahenta do kontaktu z nami w sprawach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej:
  • Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z naszym klientem/kontrahentem,
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami i ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami,
  • dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do kontaktu, wymiany korespondencji, w związku z podejmowaną lub powadzoną współpracą, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu czy wymiany korespondencji;
 4. Jeżeli nie są Państwo naszym klientem, ani osobą, o której mowa w pkt 3:
  • Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
  • podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na komunikacji,
  • dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby rozwiązać sprawę czy odpowiedzieć na pytanie;
 • W każdym przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4:
  • odbiorcą Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • Kancelaria nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG.

Klauzula informacyjna – Klienci

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, NIP: 8982212178 +48 532 747 666, mail: kontakt@pfw.com.pl
 2. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w Zleceniu w celu realizacji Zlecenia w zakresie niezbędnym do jego wykonania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w związku z koniecznością dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia – w celu realizacji Zlecenia w związku ze świadczeniem usług prawnych, art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia – w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności prawniczej, art. 6. ust 1 lit. f) Rozporządzenia – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;
 4. Kancelaria może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w zakresie obsługi finansowo-księgowej, informatycznej, kurierskiej, a także współpracującym z nią kancelariom;
 5. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji Zlecenia, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o radcach prawnych oraz przepisów podatkowych i rachunkowych;
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 7. Podanie danych osobowych Kancelarii jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia i jest niezbędne do jej wykonywania.
Menu