fbpx

Kiedy złożyć pozew?

Opcja złożenia pozwu do sądu pojawia się w momencie, kiedy windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych przez nas skutków, ponieważ kontakt z dłużnikiem jest znacznie utrudniony lub wręcz niemożliwy, a kolejne wezwania do zapłaty również pozostają bez odzewu. Pozew o zapłatę należności warto też złożyć, kiedy pojawi się spór pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem co do wysokości, czy wręcz słuszności nieopłaconej kwoty (częste przypadki w tzw „budowlance”). Zacznijmy jednak od początku – czym w ogóle jest pozew? Pozwem jest nazywane pismo procesowe, które zawiera powództwo, czyli konkretne żądania określające zachowanie. Składa je osoba, będąca powodem, występująca z roszczeniem przeciwko pozwanemu, czyli zawinionemu. Złożenie pozwu o zapłatę skutkuje wydaniem Nakazu zapłaty lub Wyroku. Ma on jednak swoje wymogi formalne, nad którymi warto się pochylić ze szczególną uwagą, by sąd nie zwrócił pozwu do uzupełnienia, co z kolei wydłuży cały proces jeszcze co najmniej o tydzień.

Przechodząc do konstrukcji pozwu, nie ukrywajmy, że najlepiej byłoby zwrócić się z tym do profesjonalisty (rady prawnego lub adwokata), który notabene często współpracuje z firmami zarządzającymi należnościami. Co jednak powinno takie pismo posiadać?

Na pewno datę oraz miejsce sporządzenia pisma (chociaż nie jest to obowiązek), a także oznaczenie Sądu właściwego, do którego będzie pozew kierowany. Właściwy będzie sąd w miejscu zamieszkania, bądź siedziby pozwanego. Co do zasady pozwy do kwoty 75 tys rozstrzygają Sądy Rejonowe, a wyższe kieruje się do Okręgowego. Kolejną rzeczą jest wymienienie stron postępowania, w co wchodzi: podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (lub siedziby) powoda i pozwanego. Ponadto powód jest zobowiązany wskazać swój nr PESEL lub NIP, a jeżeli pismo składa osoba prawna to numer KRS. Jeżeli znane są te dane u pozwanego, to również warto je wskazać. Nie zapominajmy o wartości pozwu, czyli w przypadku odzyskania należności, będzie to kwota długu. Jeżeli nie jest „pełna” należy ją zaokrąglić w górę.

Po zatytułowaniu pozwu, przechodzimy do przedstawienia naszych żądań względem pozwanego – w tym przypadku będzie chodziło o spłatę należnej kwoty. Istotne, by nie zapomnieć o zasądzeniu kosztów procesowych od pozwanego i przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność.

Swoje żądania należy odpowiednio uzasadnić. W tym celu opiszmy dokładnie okoliczności powstania długu, które potwierdzimy dołączając do pisma odpowiednie dowody (zadłużone faktury, umowa – oryginały lub kopie). Należy również dołączyć aktualny odpis z rejestru KRS lub CEIDG, potwierdzający prowadzenie działalności przez pozwanego oraz powoda.

Teraz pozostało już tylko się podpisać i wymienić wszystkie załączniki, które dodaliśmy do pisma.

Gotowy pozew trzeba wysłać do Sądu w dwóch kopiach pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć w biurze podawczym. Trzecią kopię należy zachować dla siebie.

Nadrzędnym celem Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW Sp. z o.o. jest wsparcie przedsiębiorców poprzez kompleksową obsługę prawną oraz finansową ich działalności – zwłaszcza w przypadkach niewypłacalności ich kontrahentów.

Ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz zespół specjalistów to fundamenty naszej skuteczności. Profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do każdej powierzonej sprawy pomógł ogromnej liczbie naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski oraz za granicą. Świadczymy usługi z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz windykacji. Dostarczamy Klientom nowatorskich i zoptymalizowanych rozwiązań, ułatwiając im prowadzenie działalności bez względu na jej rozmiar. Wyróżniamy się dbałością o przestrzeganie zasad etycznych i zawodowych na każdym kroku, w pełni zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.

Misją Kancelarii Prawa Gospodarczego PFW jest dawanie gwarancji skuteczności, szybkości i profesjonalizmu działań przy doradztwie prawnym oraz odzyskiwaniu należności naszych Klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 532 747 666
kontakt@pfw.com.pl
Twój Klient zalega z płatnościami?

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Menu